20.04.2015

Flegt-lupa puutavaran ja puutuotteiden maahantuontiin

EUTR ja FLEGT-lupajärjestelmä tähtäävät laittoman puutavaran ja puutuotteiden kaupan estämiseen. EUTR (EU:n puutavara-asetus) valvoo kauppaa, kun puutuotteet tai -tavarat tulevat ensimmäistä kertaa EU-markkinoille. Suomessa valvova viranomainen on Maaseutuvirasto (Mavi).

FLEGT-lupajärjestelmää aletaan toteuttaa tämän vuoden loppupuolella ja sen piiriin kuuluvat tuotteet eivät enää tarvitse EUTR:n asettamaa vaatimusta. Yhtenä keskeisenä keinona tähän ovat Euroopan unionin ja kolmansien maiden väliset kumppanuussopimukset.

Sopimuksissa määritellään järjestelmät, joiden avulla puun laillinen alkuperä voidaan todentaa. Voimassaolevan FLEGT-luvan esittämistä edellytetään silloin, kun kumppanimaasta tuodaan unionin alueelle asetuksessa tarkoitettua puutavaraa. Tällä hetkellä on mm. Indonesia allekirjoittanut kumppanuussopimuksen. Mavi tulee olemaan toimeenpaneva viranomainen myös tämän osalta.

Periaatteena tulee olemaan se, että viejämaan viranomainen antaa tavaran laillisuudesta erillisen todistuksen, jonka maahantuoja esittää tarkistettavaksi tuodessaan tavarat unionin alueelle. Suomessa Mavi tekee tarvittaessa riskiperusteisia lisätarkastuksia.

Tuonnin sujuvoittamiseksi tuojat voivat toimittaa FLEGT-luvat Mavin tarkastettaviksi etukäteen ennen tavaraerän saapumista maahan. Tarkastettu lupa tulee siten olla Tullin käytettävissä heti tullauksen alkaessa.

Lisätietoja: Hallituksen esitys ja Flegt säädös 31122014.