15.11.2012

Pakistanille uusia tullietuuksia

Euroopan komission ilmoituksen mukaan Pakistanin alkuperätuotteille tullaan myöntämään yksipuolisia tullietuuksia 15.11.2012 lähtien. Näitä tullietuuksia sovelletaan 31.12.2013 asti.

Osa tullietuuksista myönnetään vain kiintiöiden rajoissa. Jos kiintiö on jo täynnä, kun tavara tuodaan, niin tuoja voi mahdollisesti käyttää samaa A-alkuperätodistusta tavanomaisen GSP-tullietuuden hakemiseksi. Myönnettäessä Pakistanille uusia yksipuolisia tullietuuksia tuotteiden alkuperäasema määritetään GSP-alkuperäsääntöjen nojalla.

Pakistanin toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen mukaisesti antaman A-alkuperätodistuksen 4 kohdassa on oltava seuraava maininta: ”Autonomous measure – Regulation (EU) No 1029/2012 ” (”Yksipuolinen toimenpide – asetus (EU) N:o 1029/2012”).

Asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 14.11.2012. Vain Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistava asetus on sitova. Asetusluonnos on nähtävissä eri kieliversioina Euroopan parlamentin sivuilla osoitteessa:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0350+0+DOC+XML+V0//FI