09.12.2015

Uudet PSYM-ehdot alkaen 1.1.2016

Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset on päivitetty ja uusi versio PSYM 2015 on julkaistu.

Varova Oy soveltaa uusia ehtoja 1.1.2016 alkaen voimassa oleviin uusiin tarjouksiin ja sopimuksiin.

Järjestämme 29.1.2015 aiheesta asiakastilaisuuden, jossa PSYM:n lisäksi teemana on kuljetusriskienhallinta sekä lähetysten vakuuttaminen. Tiedotamme asiakastilaisuudesta tarkemmin myöhemmin.

Poh­jois­mai­den kes­ken ke­hi­te­tyt yh­tei­set PSYM -va­kioeh­dot mää­rit­te­le­vät huo­lit­si­jan ja toi­mek­sian­ta­jan oi­keu­det ja vel­vol­li­suu­det se­kä si­säl­tä­vät mää­räyk­set huo­lit­si­jan vas­tuus­ta eri kul­je­tu­soi­keu­den kon­ven­tioi­den ja la­kien mu­kaan. Suo­mes­sa eh­to­jen käyt­tö kan­sain­vä­li­sis­sä kul­je­tuk­sis­sa on suh­teel­li­sen va­kiin­tu­nut­ta.

Lisätietoa Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton sivuilta.