Hiilirajamekanismi (CBAM) tuo maahantuojille merkittäviä muutoksia

Euroopan unionin tavoitteena on ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Hiilirajamekanismin (CBAM)avulla tietyille EU:n ulkopuolelta tuleville tuotteille asetetaan samansuuruinen maksu, kuin mikä kohdistuu EU:ssa valmistettuihin vastaaviin tuotteisiin EU:n päästökaupan toimeenpanon seurauksena.

Mekanismi otetaan käyttöön tarkemmin määritetyissä tuotteissa, jotka koskevat rautaa ja terästä (esim. ruuvit ja mutterit), alumiinia, sementtiä ja lannoitteita ja vetyä sekä tuontisähköä. Nimikkeet, joita tämä koskee löytyvät Tullin Hiilirajamekanismi -tiedotteesta.

Hiilirajamekanismin käytännön toiminnan järjestäminen on jaettu EU-tason ja jäsenvaltioiden välillä.

Komission tehtävänä on muun muassa ylläpitää keskitettyä rekisteriä hiilirajamekanismiasetuksen mukaisille ilmoituksille, kun taas kansallisten viranomaisten vastuulla on esimerkiksi yrityksille ja yksityishenkilöille suuntautuva tiedotustoiminta ja neuvonta, sanktioiden määrääminen sekä ilmoittajien valtuuttaminen.

Ensimmäisessä vaiheessa 1.10.2023 alkaen 31.12.2025 saakka tuontituotteiden tuojilla on velvollisuus vain raportoida tiedot tuotteen päästösisällöstä sekä suorien että epäsuorien päästöjen osalta.

Toisessa vaiheessa vuodesta 2026 lukien alkaa itse hiilirajamekanismin mukaisen maksun kerääminen kuitenkin niin, että hiilirajamekanismiasetuksen mukaisia valtuutuksia on mahdollista myöntää jo vuodesta 2025 alkaen.

Siirtymäkautena hiilirajamekanismiasetuksen mukaisiin tuojan velvoitteisiin kuuluvat asetuksen 33, 34 ja 35 artiklassa säädetyt raportointivelvoitteet. 35 artiklassa säädetään maahantuojille velvollisuus antaa komissiolle vuosineljänneksittäin raportti, joka sisältää tiedot vuosineljänneksen aikana tuoduista tavaroista. Asetus velvoittaa maahantuojat hankkimaan raportointiin
tarvittavat tiedot hiilirajamekanismin alaisen tuotteen tuottajalta.

Siirtymäkauden jälkeen kansallisen toimivaltaisen viranomaisen tehtävänä (Suomessa Tulli) on myöntää ja hallinnoida tavaroiden tuontiin liittyviä valtuutuksia. Lisäksi tehtäviin kuuluu hiilirajamekanismiasetuksen mukaisten todistusten myynnin, takaisinoston ja mitätöinnin järjestäminen mukaan lukien näihin liittyvä asiakaspalvelu ja neuvonta. Tulli seuraa raportointivelvoitteen noudattamista ja sanktioi mahdollisia laiminlyöntejä.

Komissio toimittaa määräajoin toimivaltaisille viranomaisille luettelon niistä unioniin sijoittautuneista maahantuojista tai välillisistä tulliedustajista, joiden osalta komissiolla on syytä uskoa, että raportointivelvoitetta ei ole noudatettu.

Tullin tiedote: Hiilirajamekanismi