Kuljetusasiakirjat

Tietoja yleisimmistä maantie-, meri- ja lentokuljetuksissa käytettävistä kuljetusasiakirjoista.

Kotimaan rahtikirja

Laadimme kaikista Suomen kansallisista kuljetuksista kotimaan rahtikirjan, jolla osoitetaan tavaran toimittaminen ja vastaanotto. Rahtikirjan tulee täyttää viranomaisvaatimukset ja siihen tulee tehdä aina lähetyksen vastuun siirtyessä osapuolien kesken tarpeelliset huomautukset sekä kuittaukset. Huomautuksien puuttuminen voi mahdollistaa todistustaakan siirtymisen poikkeamatilanteissa. Vientitoimeksiannoissa annamme lähettäjälle mahdollisuuden käyttää sähköisesti toimittamaamme rahtikirjaa lähetyksen tositteeksi. Tuontilähetyksissä asianmukaisesti täytetty rahtikirja seuraa aina toimitusta.

Kollien merkintälaput

Lähettäjällä on velvollisuus merkitä kuljetettavaksi antamansa kuljetuskollit asianmukaisesti vastaanottajan nimellä ja osoitteella. Merkintöjen puuttuminen tai virheelliset merkinnät voivat vapauttaa rahdinkuljettajan/t korvausvastuusta mahdollisissa poikkeamatilanteissa. Vientitoimeksiannon yhteydessä lähetämme viejälle merkintälaput sähköisesti.

CMR – kansainvälinen autorahtikirja

CMR-rahtikirjaa käytetään maantiekuljetuksen kansainvälisellä osuudella. Käytännössä CMR-rahtikirja vastaa kotimaan rahtikirjaa, mutta se on tarkoitusperiltään monimutkaisempi ja säätelee osapuolten vastuita ja valtuuksia hyvinkin seikkaperäisesti CMR-yleissopimuksen pakottavuuden vuoksi. Kansainvälisen kuljetuksen osapuolet eivät voi sopia keskenään yleissopimuksesta poikkeavia ehtoja.

FBL – huolitsijan konossementti

Laadimme merikuljetuksiin FIATA:n valtuuttamana toimijana siirrettävän (myytävissä olevan) kuljetusasiakirjan toimeksiantajamme antamien ohjeiden mukaisesti. FBL päivätään ja laaditaan laivauspäivänä ja toimitetaan toimeksiantajan kanssa sovitulla tavalla eteenpäin. Tavaraan oikeutettu osapuoli saa tavaran haltuunsa asianmukaisesti siirretyllä alkuperäiskappaleella/-kappaleilla.

AWB – lentorahtikirja

Laadimme lentokuljetuksiin IATA:n valtuuttamana toimijana suoran (ei myytävissä olevan) sähköisen rahtikirjan lähettäjän ja vastaanottajan  väliselle matkalle. Sen tärkein tehtävä on ohjeistaa lentoyhtiötä tavaran kuljettamiseksi lähtöasemalta vastaanottavalle asemalle. Jos eAWB-lentorahtikirjalla on useampia eri lähettäjien ja vastaanottajien välisiä lähetyseriä, laaditaan lähetyserille oma alarahtikirja eli eHAWB. Tuonnissa on käytössä edelleen AWB:n paperiversiot.

Valtakirja lentolähetyksien tuontihuolintaan

Ottaakseen toimeksiannon hoitaakseen, huolintaliike tarvitsee asiakkaalta valtakirjan niihin lähetyksiin, jotka on osoitettu suoraan vastaanottajalle.Valtakirja nopeuttaa tuontihuolintaa, koska lentoyhtiön terminaali voi luovuttaa lähetyksen heti Varovalle, eikä tarvita erillistä yhteydenottoa. Lisäksi vältytään suurimmaksi osaksi myös ylimääräisiltä varastointimaksuilta.

Suosittelemme valtakirjan toimittamista Varovalle, mikäli lentolähetyksiä tulee edes silloin tällöin. Lataa valtakirjan täyttömalli Lentorahtivaltakirja.  Allekirjoitetun valtakirjan voi toimittaa [email protected] tai Varova Oy, Lentorahti, PL 18, 00501 Helsinki

DGD – Dangerous goods declaration

Vaarallisten aineiden kuljetusta varten lähettäjän on täytettävä IMDG ilmoituslomake – dangerous goods declaration, joka sisältää kontin/ajoneuvon pakkaustodistuksen. DGD-lomakkeen-täyttömalli